Tietosuojaseloste

 

Tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Nimi (Y-tunnus): Ylämaan Korukivi Ky (Y-tunnus: 0664217-8), myöhemmin "Yritys"

Osoite: Kivikyläntie 17, 54410 Ylämaa

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Teuvo Tielinen

Osoite: Kivikyläntie 17, 54410 Ylämaa

 

3 Rekisterin nimi

Ylämaan Korukivi Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä näiden edustajien henkilötietoja. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä asiakas- ja markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden tapauksessa Yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpanoon ja potentiaalisten asiakkaiden tapauksessa Yrityksen oikeutettuun etuun. Rekisterin hallintaa ja henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojaselostetta. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan ja tarvittava aika asiakassuhteen päättymisen jälkeen mm. kirjanpitosäännösten toteuttamiseksi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja.

Henkilön nimi, asema yrityksessä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut mahdolliset yhteystiedot, yritys, yrityksen toimiala, yrityksen yhteystiedot, y-tunnus.

Asiakkuuden hoitamisessa tarvittavat tiedot (esimerkiksi tehdyt ostot, palautteet sekä muut asiakaspalvelutapahtumiin ja asiakasviestintään liittyvät tiedot).

Markkinointiviestintään ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimet, markkinointiviestintälupiin liittyvät tiedot).

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään joko Yrityksen asiakkaiden antamina tai Yrityksen omasta toiminnasta saatuina tietoina, mukaan lukien Yrityksen verkkosivujen kautta verkkosivuvierailujen yhteydessä saadut tiedot. Yritys voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä tai hankkia tietoja Yrityksen ulkopuolella pidetyistä rekistereistä.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ellei se ole tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi tai markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi, jolloin tietoja voidaan luovuttaa Yrityksen ulkopuolelle mm. seuraavissa tapauksissa: tavarantoimittajille tai kuljetus- tai lähetystoimintaa hoitaville tahoille asiakkaalle toimitettavien tuotteiden toimittamiseksi tai tuotteisiin tai niiden toimituksiin liittyvien reklamaatioiden hoitamiseksi; pankeille tai

maksupalvelun tarjoajille maksupalvelutapahtuman hoitamiseksi; tilitoimistolle ja tilintarkastajille taloudenhoitoa varten; markkinointitoimenpiteissä Yritystä avustaville tahoille markkinointitoimien toteuttamiseksi; viranomaisille lainsäädännön tai rekisteröidyn tärkeän edun niin edellyttäessä.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Yritys ei siirrä tai luovuta rekisteröidyn henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto voi koostua esimerkiksi väliaikaisista tarve- tai tapahtumakohtaisista listoista. Tällainen manuaalinen aineisto on saatavilla ainoastaan niille, jotka Yrityksen toiminnassa tai siihen liittyen kyseistä tietoa tarvitsevat. Tällaiset manuaalisen aineiston muodostavat listat tuhotaan, kun tarve niiden käyttöön on lakannut.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisten pääsyltä tietoihin. Toiminnallinen suojaus: Rekisteriin on käyttöoikeus vain nimetyillä Yrityksen toimihenkilöillä tai muilla nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja Yrityksen toiminnan toteuttamiseksi. Tekninen suojaus: Käyttöoikeudet rekisterin käyttöön myöntää ja valvoo rekisterin yhteyshenkilö. Rekisterin käyttöön oikeutetut on ohjeistettu rekisterin käyttöön.

 

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaiset oikeudet.

 

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämän vuoksi Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissaan. Muutosten syynä voi olla myös asiaan liittyvän lainsäädännön muuttuminen. Tämän vuoksi Yritys suosittelee rekisteröityjä

tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tämä tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi 31.12.2020 alkaen.